nihongo-

Open full view…

11/01 to Ziqian

work
Sat, 11 Jan 2020 09:23:55 GMT

make sentence by 1. _______ to

zqian
Sat, 18 Jan 2020 03:56:37 GMT

A: 彼日本語上手と思います。 B: なるほどね。

work
Mon, 20 Jan 2020 05:53:16 GMT

A: 彼日本語上手だと思います。 B: そっか。

zqian
Thu, 30 Jan 2020 03:52:10 GMT

why cannot use naruhodo