nihongo-

Open full view…

17/01 to Ziqian

work
Sat, 18 Jan 2020 04:44:39 GMT

make sentence by 1. shiritakunai

zqian
Thu, 30 Jan 2020 03:48:16 GMT

A: 彼がどこへい行くのか知らたいますか? B:知らたくない!

work
Thu, 30 Jan 2020 03:59:54 GMT

A: 彼がどこへ行くのか知りたい? B:知りたくない!