piratpartiet-eolm

Open full view…

Forslag 1

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 10:59:03 GMT

_Forslagsstiller: Sentralstyret_ Det legges til et nytt punkt under §5.3: >punkt 9. Programkomiteen Og forslag til ny paragraf: >§17, Programkomiteen >Komiteen har følgende sammensetning og arbeidsområder: >§17.1 Programkomiteens leder velges årlig av Landsmøtet. >§17.2: For supplering til komiteen innstilles en person til sentralstyret, som kan vedta å ta opp eller ikke ta opp vedkommende i komiteen. Det samme gjelder fratreden. >§17.3: Komiteen skal kvalitetssikre innkomne forslag og utføre konsistenssjekk >§17.4: Etter avsluttet kvalitetssikring i programkomiteen innstiller komiteen med eller uten dissens direkte til landsmøtet. >§17.5: Alle prosjektbaserte landsmøtevedtak skal anses som bortfalt dersom de ikke er gjennomført innen prosjektperiodens utløp. For allerede vedtatte vedtak som mangler en fastsatt prosjektperiode ansees vedtaket som bortfalt 12 måneder etter oppstart dersom arbeidsgruppen ikke aktivt har bedt om forlenget gjennomføringstid.

hoodedmansherwood
Sat, 08 Dec 2018 12:05:53 GMT

Jeg er imot at programkomiteen skal ha noen formell forankring. Det er greit å ha en uformell greie, men ikke noe mer enn det. Ståle Olsen

milcaunicorn
Sat, 08 Dec 2018 16:19:22 GMT

Vis det blir stemt gjennom, så burde man ha prøve periode på 1 eller 2 år før det stemmes igjen om man faktisk skal inføres, endres eller droppes.

geir
Sat, 08 Dec 2018 18:05:21 GMT

Programkomiteen må ha en forankring i vedtektene, og den må ha kompetanse og myndighet til å skille seriøse forslag fra tøys, ellers risikerer vi at det blir vedtatt at jorden er flat.

hoodedmansherwood
Sat, 08 Dec 2018 18:21:48 GMT

Nei, PK bør ikke ha noen slik myndighet. Årsmøtet er og bør være høyeste myndighet. Ellers riskerer man faktisk at folk i programkomiteen kan si at jorden er flat. Det er også direkte udemokratisk.

hrokling
Sat, 08 Dec 2018 18:49:23 GMT

Programkomitéen vil vel være en forberedende komité som utarbeider et helhetlig programforslag som så vedtas av års/-landsmøtet. Det ligger selvfølgelig noe makt i å forberede, men til syvende og sist blir det partiets høyeste organ som vedtar partiets politikk. Alle delegater/medlemmer bør uansett kunne fremme egne endrings- eller tilleggsforslag til programmet, og kunne stemme ned det de ikke liker. Dette betyr jo ikke at det ikke vil være åpning for politisk diskusjon og ny politikk mellom hvert landsmøte, men partiprogrammet bør vel ha litt visjoner og føringer som er langsiktige. Så er spm om man skal vedtektsfeste dét å ha en programkomité. For meg spiller det ikke så stor rolle akkurat hvordan komitéen oppnevnes, men jeg synes det er viktig at noen ildsjeler bruker tid på en organisert måte på å utarbeide et helhetlig forslag til politisk program.

hoodedmansherwood
Sun, 09 Dec 2018 11:26:12 GMT

Så lenge programkomiteen er utelukkende forslagsstiller er det ikke så ille, men dette går lenger. Det er udemokratisk. Det er som sagt årsmøtet som er og bør være høyeste myndighet. Intet organ av folk som ikke er valgt bør kunne overstyre demokratiske avgjørelser. Det er en reell fare for at det kan skje. Jeg vil stemme imot forslaget.

Targeir Attestog
Sun, 09 Dec 2018 11:33:28 GMT

Ståle, kan du forklare akkurat kva for setningar i dette forslaget som du reagerer på? Og korleis du meiner at dei burde ha vore? Akkurat kva er udemokratisk? Kvifor skal ikkje programkomitéen ha noka form for formell forankring? Komitéen må vel ha klart mandat frå partiet og landsmøtet om kva dei skal gjere?

hoodedmansherwood
Sun, 09 Dec 2018 11:55:47 GMT

Jeg reagerer først og fremst på ordet "kvalitetsikring", et ord som ofte blir misbrukt. Kvalitetssikring er det den demokratiske prosessen som gjør og bør gjøre. Jeg mener som sagt at PK, i den grad den skal eksistere, bør være et uformelt organ som skal være en ren forslagstiller uten formell myndighet . Som en ideleverandør kan et slikt uformelt organ fungere utmerket så lenge det ikke blir sabotert innenfra.

Targeir Attestog
Sun, 09 Dec 2018 12:04:16 GMT

Greitt. Korleis skal PK uformelt frå vite kva dei skal gjere av arbeidsoppgåver? Du skriv at eit uformelt organ kan klare seg bra så lenge det ikkje blir sabotert innanfrå. Dette forslaget er til for å hindre nettopp sabotasje. Utan klare retningslinjer blir det berre krangel om kva komiteen skal og kan og ikkje skal og ikkje kan gjere. Kvalitetssikring betyr at ein sjekkar at det ikkje er noko som strider med eksisterande program. Viss slik strid blir funne, legg komitéen inn kommentar om det, slik at landsmøtet kan tenkje seg over om dei vil endre retning i programmet. Viss nytt forslag direkte motseier tidlegare politikk, må landsmøtet ta stilling til oppheving av gammalt vedtak. Programkomitéen er forresten allereie nemnt i vedtektene, men på fleire ulike plassar, og ikkje samla, slik den er her.

geir
Sun, 09 Dec 2018 19:20:35 GMT

Det er intet i den nye paragrafen som begrenser makten til landsmøtet eller årsmøtet. De som fremmer nye forslag har ofte ikke lest teksten i eksisterende program, så det blir mye selvmotsigelse og indre inkonsistens. Programkomiteens viktigste oppgave blir å sørge for å gjøre oppmerksom på steder hvor mye tekster skaper nye utilsiktede problemer. Dette er ekstra viktig i et lite parti hvor det kan mangle kompetanse på mange områder.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 17:24:35 GMT

Jeg er ikke uenig med intensjonen bak forslaget slik det ble diskutert i styret. Men dette forslaget bærer dessverre preg av å være hastig ferdigstilt, det bør ikke vedtekter være. I tillegg er det korrekt observert at ordet "kvalitetssikre" fort kan bli problematisk uten å videre defineres. Dette bør etter mitt syn sendes tilbake til skrivebordet.

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 18:15:22 GMT

Ja, hele forslaget bør trekkes og bearbeides grundig før det eventuelt kan bli stemt over. Ståle Olsen

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 18:31:32 GMT

For å gjøre det helt klart: hele forslaget om pk bør trekkes og bearbeides til alle formuleringer er klart definert. Det bør være en grei sak.

Targeir Attestog
Mon, 10 Dec 2018 18:42:15 GMT

Det kan eg vere med på. Fekk inntrykk av at det ikkje burde stå noko som helst om programkomiteen i vedtektene.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 18:55:54 GMT

Er Sentralstyret som står som forslagsstiller, så er vel da Sentralstyret som eventuelt må trekke forslaget?

Targeir Attestog
Mon, 10 Dec 2018 18:59:29 GMT

Viss forslaget skal bli trukke, så ja, men viss ikkje det går, så kan motstandarar stemme imot forslaget.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 19:08:47 GMT

Forslaget kan ikke trekkes nå, det må stemmes over.