piratpartiet-eolm

Open full view…

Forslag 1

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 11:35:31 GMT

_Forslagsstiller: Sentralstyret_ Nye punkter i partiprogrammet: >• Alle skoler skal tilby opplæring i koding og ha et tydelig fokus på IKT. Alle elever må få like tilbud og muligheter uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på. >• Skoler skal lære elevene å håndtere ubehagelige opplevelser og innhold som er ment for voksne fremfor å bruke «sensur-systemer». Elevene vil uansett ha behov for kompetanse og håndteringsevne. >• Det skal være fokus på kildekritikk i digitale medier i skolene

hrokling
Sat, 08 Dec 2018 18:58:58 GMT

Kildekritikk er viktig, ikke bare i digitale medier. Jeg synes i stedet det siste punktet bør lyde f.eks "Forståelse for kildekritikk er en forutsetning for å kunne tilegne seg kunnskap uten at demokratiet undergraves. I løpet av grunnskolen bør alle elever lære hvordan man bedømmer troverdigheten til avsendere av informasjon og påstander som fremsettes."

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 20:42:33 GMT

Takk for innspill. Dersom forslagsstiller ønsker å oppdatere sitt forslag i tråd med foreslått ny tekst, kan vi like gjerne benytte dette som det originale forslaget. Dersom ikke tolker jeg det slik at en da ønsker å fremme et forslag nr. 2 i denne saken med over nevnte tekst i stedet for punkt nummer to. Dvs. : Forslag 2: >• Alle skoler skal tilby opplæring i koding og ha et tydelig fokus på IKT. Alle elever må få like tilbud og muligheter uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på. >• Skoler skal lære elevene å håndtere ubehagelige opplevelser og innhold som er ment for voksne fremfor å bruke «sensur-systemer». Elevene vil uansett ha behov for kompetanse og håndteringsevne. >• Forståelse for kildekritikk er en forutsetning for å kunne tilegne seg kunnskap uten at demokratiet undergraves. I løpet av grunnskolen bør alle elever lære hvordan man bedømmer troverdigheten til avsendere av informasjon og påstander som fremsettes.

Håvard Hatlevik
Mon, 10 Dec 2018 16:59:19 GMT

Kan forslag endres? Kan man legge frem nye forslag? Er § 7.2 gjeldende for dette møtet og rammer den i så fall nye forslag innenfor samme sak? Det virker for meg som en veldig spesiell situasjon at det kan komme landsmøter utenom det ordinære hvor det kan dukke opp overraskelser underveis. Dersom dette faktisk er i overensstemmelse med vedtektene, så vil jeg kalle det en svakhet ved vedtektene. Det er min klare oppfatning at medlemmene skal, prinsippielt sett, være dekket for overraskelser dersom de er til stede på ordinære landsmøter og leser saksdokumentene til de ekstraordinere i den formen de sendes ut. Nå er ikke dette en veldig "skarp" sak, men prinsippielt er det et viktig poeng.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 18:06:18 GMT

Viktig spørsmål dette. I vedtektene står det følgende: >Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Slik det er formulert er det åpent for tolkning, og det er etter mitt syn - som du også poengterer - prinsipielt viktig. Siden dette er noe uklart i vedtektene per dags dato velger jeg som valgt møteleder å følge en steng tolkning. Dvs. at jeg vil tillate endringsforslag av utsendt dokumentasjon, men ikke nye punkter eller nye saker som faller utenfor utsendt dokumentasjon innenfor same tema. Dette for å unngå uryddige overraskelser i henhold til utsendt saksliste og dokumentasjon.

Olav Handeland
Mon, 10 Dec 2018 20:15:07 GMT

Har noen andre fra forslagsstiller (sentralstyret) kommentarer til endring av originalt forslag med ny tekst? Stille forslagene opp mot hverandre ved samtidig votering for eller mot?

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 20:33:44 GMT

Er bekvem med ny tekst. Enig med deg at vi kan sette dem opp mot hverandre med en samtidig avstemning.