piratpartiet-eolm

Open full view…

Forslag 1

Olav Handeland
Sat, 08 Dec 2018 12:03:20 GMT

_Forslagsstiller: Thomas Gramstad_ INNLEDNING Forslaget er en videre bearbeidelse av en opprinnelig tekst utformet av Odd Handegård, som Handegård rettet til alle de politiske partiene. Forslagsstiller er åpen for at EOLM kan vedta å stemme over hvert avsnitt som en separat avstemning, men håper dette kan unngås da det er viktig å se alle disse punktene i større politisk sammenheng -- slik kraftbransjen og de store partiene gjør i en stor samrøre (for ikke å si smørje). UTGANGSPUNKTET Befolkningen i Norge må ha tilgang til tilstrekkelig med energi til en lavest mulig pris. Norge har svært gode vilkår for vannkraft. Denne fordelen må brukes forstandig, først og fremst ved å sikre at norsk vannkraft dekker behovet for elektrisk kraft til alle viktige forbrukergrupper i landet - den kraftkrevende industrien, annen industri, servicesektoren inkl. bygningsmassen, samt norske husholdninger. Kraftoverskudd (i 2018 ca. 6 TWh årlig) - men ikke mer - kan eksporteres. Eksport av "foredlet kraft" gir vesentlig høyere inntekter enn eksport av "ren kraft". Fordelene i kraftsektoren kompenserer for en del geografiske ulemper. Kraftsektoren er derfor en viktig nasjonal ressurs som i hovedsak skal tjene norske interesser. Forutsetningene for jordbruk er begrenset, det er kostbart å bygge veier og jernbane, bosettingen er spredt, og klimaet er kaldt. Boliger og andre bygg blir dyrere enn lenger sør og infrastrukturen er kostbar på de fleste områder. All norsk energi bør være i norsk eie. EKSPORT OG EKSPORTKABLER >Alt. 1 Piratpartiet er kritiske til utbyggingen av eksportkabler for kraft som pågår til Tyskland og England. >Alt. 2 Piratpartiet er imot utbyggingen av eksportkabler for kraft som pågår til Tyskland og England. Ytterligere kabelbygging må stanses. Kostnader for utbygging skal ikke overføres til forbruker. Stortinget må sette begrensninger på eksporten via eksisterende kabler slik at den norske kraftforsyningen forblir stabil og sikker til norske husstander og norsk næringsliv. Heller ikke flerårsmagasinene må misbrukes til eksport. Piratpartiet er kritisk til overnasjonal styring, og forholdet til ACER skal avklares med en folkeavstemning. Eksport av strøm er eksport av lønnsomme industriarbeidsplasser. Norge må ha en politikk som etablerer disse arbeidsplassene i Norge. VINDKRAFT I forbindelse med en eventuell videre utbygging av vindkraft skal det ikke gjøres irreversible inngrep i naturen. Det skal kreves at ved en eventuell driftsstans skal naturen tilbakeføres i samme stand som før inngrepet. Det skal utredes hvorvidt dette skal sikres ved å innkreve en prosentuell avgift av omsetning til et sikringsfond for tilbakeføring av inngrep i naturen. Vindkraftanlegg skal underlegges samme regime for eierskap som vannkraft for å sikre nasjonalt felleseie. SMÅKRAFT Utbygging av småkraft skal begrenses til å kunne levere rimelig kraft til lokalsamfunnet og lokal industri. En eventuell utbygging skal ikke gjøre irreversible inngrep i naturen. Det skal kreves at ved en eventuell driftsstans skal naturen tilbakeføres i samme stand som før inngrepet. Det skal utredes hvorvidt dette skal sikres ved å innkreve en prosentuell avgift av omsetning til et sikringsfond for tilbakeføring av inngrep i naturen. Småkraftanlegg skal underlegges samme regime for eierskap som vannkraft for å sikre nasjonalt felleseie, med ett unntak: Småkraftanlegg skal kunne eies av lokale samvirkeforetak hvor grunneier ikke kan ha større interesser, inkludert inntekter fra tomtefeste, enn tilsvarende 33 % av et eventuelt overskudd fra virksomheten. En hjemfallsordning for vindkraft og småkraft bør vurderes. >Alt. 1: Piratpartiet er kritisk til ordningen med elsertifikater (kjent som grønne sertifikater) og vil vurdere å gå ut av denne. >Alt. 2: Piratpartiet er imot ordningen med elsertifikater (kjent som grønne sertifikater) og vil gå ut av denne. Piratpartiet ønsker å stanse raseringen av norsk natur. ANDRE ENERGIKILDER Piratpartiet ønsker at andre alternative energikilder også undersøkes og utredes. Noen eksempler kan være: Vannkraft (smått, stort eller modernisert) Jordvarme (ref lønnsomme anlegg på Gardermoen og Sentralsykehuset på Lørenskog) Thoriumkraftverk Naturgass Hydrogen foredlet fra naturgass Solenergi Norge skal være verdensledende på utviklingen av ny batteriteknologi. NY STRØMTARIFF Piratpartiet er uenig i at det skal knyttes et nytt tariffsystem ("effekttariff") til de nye strømmålerne som er installert. For en periode kan man eventuelt innføre en forsøksordning med et to-prissystem, med et prisskille ved f.eks. et strømforbruk på 20 000 kWh. Strømprisen til norske husholdninger bør være den samme som til norsk industri. Subsidiering av norsk, arbeidsintensiv, kraftkrevende industri kan fortsette under forutsetning av at et overskudd fra virksomheten beskattes i Norge. Fortjenesten til kraftverkene bør reguleres av Stortinget og holdes på et akseptabelt, lavt nivå. Den bedriften som skal administrere de nye oppgavene for kraftbransjen (kalt "Elhub"), bør administreres av Næringsdepartementet. Datasenter forbundet med dette bør ikke sentraliseres til Oslo, men heller lokaliseres til et av kraftfylkene/kraftregionene (Agder). LOVGIVNING OG STRØMHANDEL Den interne organiseringen av norsk kraftbransje må endres. Liberaliseringen av kraftmarkedet må analyseres basert på de erfaringer som er høstet etter reformen. Mye tyder på at det har oppstått for mange unyttige mellomledd mellom kraftprodusenter og forbrukere og det må utredes om mange av disse mellomleddene kan fjernes fra markedet siden de ikke bidrar til formålet som er mest mulig energi levert befolkningen til en lavest mulig pris. Energiloven bør endres med tanke på å styrke nasjonalt eierskap. Nødvendige utredninger skal gjennomføres.

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 17:55:38 GMT

Jeg støtter fullt ut Håvards tanker om dette. Ståle Olsen

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 18:37:38 GMT

Jeg vil stemme nei til Gramstads forslag og ja til Handelands forslag. Ståle Olsen

hansm
Mon, 10 Dec 2018 19:50:32 GMT

odd handegård? kva i alle dager! dette forslaget ser rart ut,og eg opplever at det er i utakt med vedtatt politikk. handegård sine argument framstår for meg som sneversynte og gammeldagse. endringsforslaget er bedre fordi det har korta vekk mesteparten av det originale forslaget og endra eit par ting.... Ikkje et veldig godt forslag, men bedre. men eg kan seia meg einig med nok i det forslaget til å vurdere å stemma ja dersom forslaga vert satt opp mot kvarandre? elles blankt nei. kritiske til grønne sertivikater?? til krig mot vindkraft?snodige formuleringer, rare påstandar, diffus tekst med vikarierende motiv. nei takk.

xenadu
Mon, 10 Dec 2018 21:14:52 GMT

Angående vindkraft: Vindkraft er en elendig og miljøfiendtlig energikilde som raserer norsk natur, og som er i ferd med å vekke et miljøopprør over hele landet. På lang sikt må solenergi være den beste og forhåpentligvis reneste energikilden. Men veien frem dit er lang, og krever mye forskning og utvikling. Vindkraft er et blindspor som trekker ressurser og oppmerksomhet bort fra utviklingen av solenergi (og andre og alternative energikilder for den saks skyld). Lisa Rypeng, Marit Eilertsen: Internasjonal forskning: Kommunene får lite igjen for vindkraftsatsing https://www.nrk.no/troms/internasjonal-forskning_-kommunene-far-lite-igjen-for-vindkraftsatsing-1.14285049 Stein Arne Sæther: Derfor er vindkraft en dårlig idé http://www.adressa.no/pluss/2015/06/06/Derfor-er-vindkraft-en-dårlig-idé-11167246.ece Øyvind Østerud: Kampen om vindmøllene http://www.aftenposten.no/viten/uviten/Kampen-om-vindmollene-8419773.html Åtte argumenter mot naturødeleggende vindkraft, av Sigmund Hågvar http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Atte-argumenter-mot-naturodeleggende-vindkraft--S igmund-Hagvar-8395596.html Stein Lorentzen: Går mot milliontap på vindmøllene http://wwStein Arne Sæther: Derfor er vindkraft en dårlig idé http://www.adressa.no/pluss/2015/06/06/Derfor-er-vindkraft-en-dårlig-idé-11167246.ece Stein Lorentzen: Går mot milliontap på vindmøllene http://www.nrk.no/trondelag/tronderenergi-vil-tape-millioner-pa-vindmollene-pa-bessaker-og-valsneset-1.12933605w.nrk.no/trondelag/tronderenergi-vil-tape-millioner-pa-vindmollene-pa-bessaker-og-valsneset-1.12933605 Norsk Ornitologisk Forening (NOF) : Smøla vindpark - et blodig referanseområde http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=389 Opprør mot monstermøller https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/oppror-mot-monstermoller-article30489-1024.html Lenket seg fast: – Vindmølleparken må stoppes https://www.nrk.no/troms/lenket-seg-fast-til-anleggsmaskin-i-protest-mot-vindkraftutbygging-1.14283498

hansm
Mon, 10 Dec 2018 21:55:43 GMT

det er mange ulike meiningar om vindkraft. som vanleg må ein sjå på eit meire nyansert bilete. på same måte som andre energikjelder fungerar det ikkje med vindkraft dersom det iverksetjast på feil måte.og her har folk gjort feil, men rett og. det vert slik eg ser saka totalt feilspor å avvisa ein relativt ny industri basert på at ikkje alle referanser er positive.kva om Noreg ikkje satsa på vasskraft då dette var nytt?det var sannelig diskusjon rundt det då og. lista over innvendingar ser og kjent ut,kjem det og fra handegård? er piratpartiet frå før kritiske til vindkraft?ikkje der eg har lese partiprogram i alle fall. rart no at det skal bli så einsidig kritikk frå partileiar.er det ein grunn til at styret ikkje står som forslagstiller? her er nokre andre meiningar angående vindkraft,bare for å poengtera at det ikkje er ei sak med eintydig slutning: https://www.tu.no/artikler/vindparken-ble-kalt-en-miljoskandale-for-havorna-na-vokser-bestanden/231701 http://www.inspiria.no/?ItemID=1271 https://www.adressa.no/meninger/kronikker/article11209265.ece https://e24.no /energi/vindkraft/tror-paa-vindkraft-uten-subsidier/23921804 https://www.adressa.no/meninger/kronikker/2018/03/22/Vindkraft-er-s%C3%A6rlig-gunstig-i-Norge-16329451.ece https://forskning.no/naturvern/2011/01/plagsomme-vindmoller https://videnskab.dk/naturvidenskab/vindmoeller-gavner-fuglene-mere-end-de-skader-dem http://enerwe.no/energi/statkraft-styrkes-i-skottland/ https://www.tu.no/artikler/her-er-vindkraft-na-billigere-enn-kull/234891 eg meinar at det er veldig sneversynt å ikkje villa utforska alle alternative energikjelder.kva om me går glipp av ei rivande utvikling?eller nokon sin kjepphest.

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 22:14:49 GMT

Jeg ser stort sett motstanden mot vindkraft som en del av motstanden mot all alternativ energi. All bruk av energi betyr inngripen i naturen, men inngripen fea vindkraft er bare småtterier sammenlignet med tradisjonelle energikilder. Det er heller ikke langt fram for solkraft. Den gir allerede store gevinster selv på vestlandet. Man kan feks bruke solpaneler på tak istedenfor vanlig dekke til samme pris og solpanelene er også bedre dekke. Det grønne skiftet er allerede her. Teknologien og også viljen er på plass i store deler av verden. De landene og områdene og individene som ikke omfavner det vil henge etter alle andre i utviklingen og får mye å ta igjen senere.

sveinmorkdahl
Mon, 10 Dec 2018 22:16:40 GMT

Jeg ser på ulike kraftkilder som komplementære, men det vi trenger er å finne måter å lagre overskuddsenergi på. Piratpartiet må ha en batteripilitikk. Norge må bli ledende på batteritekbologi.

xenadu
Mon, 10 Dec 2018 22:59:46 GMT

Svar til hansm: Kildene om vindkraft er samlet av meg over tid. Det fremgår av kildene hvem som er forfatter(e). Disse har altså ikke noe med Handegård å gjøre. Og hva om de hadde hatt det? Dette ser ut som et ad hominem angrep, Piratpartiet har ikke noen energipolitikk. Det er det forslaget mitt prøver å gjøre noe med. Forslaget mitt har vært gjennom mange runder i programkomiteen det siste året. Det er knapt en eneste setning fra meg eller fra Handegård som ikke har blitt endret minst en gang, og ofte mer enn en gang. Ja, vi kan selvsagt eksperimentere med vindkraft. Det kan vi fint gjøre uten å teppebombe hele landet med vindmølle"parker", slik de gigantomane planene for vindkraft-utbygging legger opp til.

xenadu
Mon, 10 Dec 2018 23:04:49 GMT

svar til hoodedmansherwood: Det er selvsagt feil at motstand mot vindkraft automatisk innebærer motstand mot alternative energikilder generelt eller bestemte energikilder eller standpunkter i andre saker. Det er en polariserende ensretting og karikatur som fordummer debatten. Motstand mot vindkraft er motstand mot vindkraft.

hoodedmansherwood
Mon, 10 Dec 2018 23:58:46 GMT

Dette går strengt på sak. Vel, du var ikke særlig snill med solkraft heller, som definitivt var en del av mitt poeng. Jeg, på min side har aldri skjønt mostanden mot vindkraft. Som sagt, så må man erkjenne at all bruk av energi innebærer inngrep i naturen. En av de tingene vi bør fronte er ekstrem energi-økonomisering. Altså ikke bare fokusere på å finne bedre måter å bruke energi på, men å bruke langt mindre enn vi gjør i dag. Naturen og livet på jorden ødelegges også på grunn av et generelt sett skyhøyt energiforbruk. Vi må se på hele bildet. Å fjerne grønne sertfikater er definitivt ikke løsningen. Ordningen bør snarere utvides. Det er viktig å omfavne det grønne skiftet, som sagt, faktisk gå lenger enn alle andre, ikke holde det igjen med direkte gammeldags tankegods.

Håvard Hatlevik
Tue, 11 Dec 2018 06:17:42 GMT

Er det rett forstått at dette er sak 11 og at "Forslag 2" er sak 11B?

xenadu
Tue, 11 Dec 2018 14:27:01 GMT

Svar til hoodedmansherwood: Nei, jeg var ikke slem med solkraft. Tvertimot skrev jeg at det må være (hoved)løsningen på lang sikt. Idag er det en del problemer med lite miljøvennlig produksjon av utstyr pga materialene som brukes idag, prisen på solenergi er for høy i mange sammenhenger til å konkurrere med eksisterende energikilder, det må skje en del teknologisk endring og utvikling før solenergi kan bli stor. Og nesten daglig kommer det jo fremskritt innen solteknologi, så jeg er optimistisk for den utviklingen. I Norge har vi allerede grønn energi med vannkraften, og den bør først og fremst brukes til industriproduksjon i Norge, samt til å holde strømprisen lav for befolkningen, og vannkraften må ha nasjonalt eierskap. Sånn som f eks Ap og de fleste andre gikk inn for før de ble EU-karrierister og korporasjonslakeier.

geir
Tue, 11 Dec 2018 16:56:33 GMT

Svein Mork Dahl tar opp at vi må finne måter å lagre overskuddsenergi på. Sorry, men dette er oppfunnet for lengst, ved at vannet lagres i store reservoirer høyt over havet, og ført slippes ned når det er behov for energi. Norges satsning på vannkraft er den ultimate grønne løsning, fordi det gir oss energi til en lavest mulig pris og når det er behov for energien. Blir det mangel på vann, så er det en bedre metode å la vindmøller nær vannreservoirene tappe vannet tilbake i reservoiret, Da unngår man feilsatsningen på batterier. Her er det mer å ta ut, i en samkjøring av generatorer eller en modernisering av anleggene. Til sammenligning er sol og vind dårligere løsning, fordi vi får energien når sola skinner, og når det blåser sånn pass, og med en enorm innsats av subsidier (utbyggerne får via el-sertifikater det doble av markedsprisen på energien, og dette legges til strømprisen, men skjules på regningen konsumentene får) En batterisatsning er sikkert nyttig på mange andre felt, men å utvikle og produsere batterier for å lagre solenergi og vindenergi vil mangedoble strømprisen, og batteriene må kontinuering skiftes ut fordi de bare tåler et begrenset antall ladninger.

geir
Tue, 11 Dec 2018 17:12:13 GMT

> @xenadu > prisen på solenergi er for høy i mange sammenhenger til å konkurrere med eksisterende energikilder De viktigste variablene for solenergi er avstand til ekvator, høyde over havet og antall døgn i året det er overskyet. Den vanlige løsningen for å gjøre sol og vind konkurransedyktig er å subsidiere disse, samtidig som man legger skatter og avgifter på andre energialternativer, slik at strømprisen tre. eller femdobles. dermed kan sol og vind konkurrere. Siden Norge produserer 110 % av elektrisiteten vi forbruker fra vannkraft i et normalår, så kan man stille seg spørsmålet hva vi skal med sol- og vindenergi i stor skala i Norge. Andre land som ikke har vannkraft er selvsagt i en helt annen situasjon. Figuren viser at det i Europeiske land er en sammenheng mellom høye energipriser og graden av satsning på spesielt vindmøller. [SolarWind_vs_elprice](//muut.com/u/piratpartiet-eolm/s1/:piratpartiet-eolm:kmpX:solarwind_vs_elprice.jpg.jpg)

xenadu
Tue, 11 Dec 2018 17:43:41 GMT

"Jeg, på min side har aldri skjønt mostanden mot vindkraft." -- Kanskje du skjønner den dersom du leser en eller flere av de ti artiklene jeg ga lenker til høyere opp i tråden?

Olav Handeland
Tue, 11 Dec 2018 18:07:21 GMT

> @Håvard Hatlevik > Er det rett forstått at dette er sak 11 og at “Forslag 2” er sak 11B? Korrekt, beklager sen respons.

hoodedmansherwood
Tue, 11 Dec 2018 18:07:23 GMT

Gamle påstander blir ikke bedre om de gjentas.

xenadu
Tue, 11 Dec 2018 18:21:43 GMT

Gamle påstander blir ikke dårligere om de gjentas. Spesielt ikke hvis de er riktige.

xenadu
Tue, 11 Dec 2018 21:27:29 GMT

I begynnelsen av denne tråden hevdes det at jeg sier at naturgass er en alternativ / fornybar energikilde. Det er ikke sant. Overskriften på den aktuelle delen av forslaget er ANDRE ENERGIKILDER. Ikke ALTERNATIVE ENERGIKILDER eller FORNYBARE ENERGIKILDER. Blant denne listen med eksempler på andre energikilder som mange i Programkomiteen bidro til, og som ingen protesterte mot, nevnes bl a naturgass og atomkraft. Som ikke er fornybare eller alternative -- men akseptable for mange likevel. Den usanne påstanden sauses inn i mistenkeliggjøring av mine motiver og diverse beskyldninger. Det avstår jeg fra å kommentere. Jeg diskuterer ikke på det nivået.

Håvard Hatlevik
Wed, 12 Dec 2018 04:33:16 GMT

Gramstad: Jeg antar at du sikter til hva jeg hevder i følgende: - Det er også en klar svakhet at begrepet “alternative energikilder” brukes om en sammenblanding av både fossile kilder og fornybare kilder. Det jeg sikter til er følgende opplisting (under overskriften "Andre energikilder", som du påpeker). Sitat: "Piratpartiet ønsker at andre alternative energikilder også undersøkes og utredes. Noen eksempler kan være: Vannkraft (smått, stort eller modernisert) Jordvarme (ref lønnsomme anlegg på Gardermoen og Sentralsykehuset på Lørenskog) Thoriumkraftverk Naturgass Hydrogen foredlet fra naturgass Solenergi" Sitat slutt. Jeg har heller ikke hevdet at du bruker begrepet "fornybar", jeg har snarere kritisert at du ikke skiller på om en "alternativ" kilde er fornybar eller ei.

next