prismagraphql

Open full view…

How to use `create-react-app` with GraphQL & Apollo | Prisma